Algemeen

Dit privacybeleid geldt voor al onze leden (huidige, voormalige en toekomstige), bezoekers van onze sportclub of website.

Klimmuurvereniging Turnhout vzw (hierna "Klim.T. vzw") engageert zich om zijn plichten na te leven en uw rechten te respecteren telkens het uw gegevens verwerkt.

Indien u dieper wil ingaan op dit onderwerp raden wij je aan de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen.

Contact

Als Klim.T. vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze leden.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Klimmuurvereniging Turnhout vzw

Karel Oomsstraat 56

2300 TURNHOUT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Klim.T. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Het laten deelnemen aan de activiteiten van Klim.T. vzw. (uitvoering overeenkomst)
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)
  • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen, verzamelen en verwerken) :

  • Persoonlijkeidentiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  • Identiteitsgegevensuitgegeven door overheid : rijksregisternummer
  • Persoonlijkekenmerken : geslacht, geboortedatum
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partijvoor:

  • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
  • Het afsluiten van een verzekering
  • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met dezepartijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allentijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Bewaartermijn

Klim.T. vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voor dat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

Klim.T. vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijzigingzullen we een aankondiging doen op onze website.

Openingsuren

Bekijk onze openingsuren.

maandag 18:30  20:30 
woensdag  20:30 23:00 
donderdag  19:00 22:00 

 

 

1x per maand

zondag

14:00 17:00 

 

Gesloten op feestdagen.

In juli en augustus geldt een aangepaste vakantieregeling

Beginnen met klimmen?

Wil je graag leren muurklimmen? Of eens een keertje proberen? Dan ben je welkom aan onze klimmuur!

Lees erover op onze beginnerspagina!

 

Nog vragen?

Lees onze FAQ!

 

Blijf op de hoogte

Like onze facebook pagina!